ZVU_VCP

Veilig Sportklimaat

Bij Zwemvereniging Utrecht hebben we een protocol Veilig Sportklimaat. Op deze pagina vind je per onderwerp de belangrijkste informatie hierover. De volledige tekst van het protocol Veilig Sportklimaat vind je hier

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbij zijn en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Naast het creëren van een veilig sportklimaat voor minderjarige leden/deelnemers, willen wij als vereniging ook een veilig sportklimaat voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode beschrijft de regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers.

Bij ZV Utrecht hebben we verschillende vertrouwenscontactpersonen (VCP). De VCP is binnen onze vereniging het centrale aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP is het eerste aanspreekpunt en opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag en biedt een luisterend oor, denkt mee en biedt, indien gewenst, advies. Daarnaast adviseren en stimuleren VCP’s de vereniging preventieve maatregelen te nemen.

De VCP behandelt zelf niet inhoudelijk jouw klacht of melding, maar probeert je de weg aan te geven naar een goede oplossing.

Heb je een klacht, wil je een melding doen of iets bespreken met de VCP? Hieronder vind je de contactgegevens van de VCP’s binnen ZV Utrecht.

Wil je liever niet binnen de vereniging melden?

Indien wenselijk kan er ook gebruik gemaakt worden van een externe vertrouwenspersoon. Hierbij de contact gegevens:

KNZB
De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden.
Tel: 06-53735958 - Marjolein de Gelder
Mail: vcp@knzb.nl

NOC*NSF
Indien de VCP van de KNZB niet bereikbaar is of u doet u uw verhaal liever bij een mannelijke vertrouwenscontactpersoon dan kan er ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport. Het centrum veilige sport is alle werkdagen bereikbaar en heeft ook mannelijke vertrouwenspersonen waar u terecht kunt.
Centrum Veilige Sport (0900 – 202 55 90) of via https://centrumveiligesport.nl/contact

Als lid en/of vrijwilliger van ZV Utrecht vragen wij je om aan de gedragscodes te houden die wij als vereniging hebben opgesteld. Wij onderscheiden verschillende type vrijwilligers waar verschillende gedragscodes voor gelden.

 1. Vrijwilligers die werken met minderjarigen
 2. Bestuurder of andere functionaris
 3. Scheidsrechters en officials
 4. Trainer, coach of begeleider

Ook als sporter gelden er gedragscodes.

Zie voor een uitgebreide omschrijving van de gedragscodes het protocol Veilig Sportklimaat.

Vrijwilligers die werken met minderjarigen
Een begeleider van minderjarigen:

 • Zorgt voor een omgeving en sfeer waarin de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • Onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • Dringt niet verder door in het privéleven dan functioneel noodzakelijk is.
 • Onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • Zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 • Heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 • Is verplicht melding te maken bij het bestuur indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Bestuurder of andere functionaris
De functionaris:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
 • Is dienstbaar.
 • Is open.
 • Is betrouwbaar. Houdt zich aan de regels.
 • Is zorgvuldig. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop.
 • Voorkomt de (schijn) van belangenverstrengeling.
 • Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels.
 • Neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus.
 • Spant zich in om in zee te gaan met integere functionarissen, ondernemers, leveranciers, sponsors, e.a.
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichting.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen.

Scheidrechter of official

De scheidsrecht of official:

 • Is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn) van belangenverstrengeling.
 • Gaat respectvol om met alle betrokkenen.
 • Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders.
 • Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).
 • Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen.
 • Is open.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan.
 • Is collegiaal.
 • Is zich bewust van de risico’s van matchfixing.
 • Drinkt niet voor en tijdens wedstrijd(en). Drinkt na afloop van de wedstrijd(en) alcohol met mate en drinkt niet wanneer hij/zij met de auto is.

Trainer, coach of begeleider
De trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
 • Respecteer het privéleven van de sporter.
 • Tast niemand in zijn waarde aan.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen.
 • Is voorzichtig.
 • Drinkt niet voor en tijdens het training geven. Drinkt na afloop van de training alcohol met mate en drinkt niet wanneer hij/zij met de auto is.
 • Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.
 • Drinkt niet voor en tijdens wedstrijd(en). Drinkt na afloop van de wedstrijd(en) alcohol met mate en drinkt niet wanneer hij/zij met de auto is.

Sporters
De sporter bij ZV Utrecht:

 • Is open.
 • Toont respect.
 • Respecteert afspraken.
 • Gaat netjes om met de omgeving.
 • Blijft van anderen af.
 • Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet.
 • Is eerlijk en sportief.
 • Meldt overtredingen van de gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging.
 • Drinkt niet voor de training, wedstrijd, toernooi of sportactiviteit. Drinkt na afloop van de training, wedstrijd, toernooi of sportactiviteit alcohol met mate en drinkt niet wanneer hij/zij met de auto is.

Wat verstaat Zwemvereniging Utrecht onder incidenten en klachten? Bij Zwemvereniging Utrecht onderscheiden we 5 type incidenten:

 • Onheuse bejegening. Elke vorm van verbale bejegening die wordt ervaren als niet passend in de context en/of beledigend.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
 • Diefstal. Eigendommen wegnemen van anderen of eigendommen van Zwemvereniging Utrecht wegnemen/meenemen zonder vooraf gegeven toestemming.
 • Geweld. Incidenten met geweld, verbaal of fysiek, waarbij door een kaderlid, het badpersoneel of extern door beveiliging of politie ingegrepen moest worden.
 • Letsel. Letsel waarvoor behandeling ter plekke of in een zorginstelling noodzakelijk is. Denk aan inroepen ambulance of behandeling bij een spoedeisende hulp van een ziekenhuis.
  • Letsel die ter plekke behandeld kon worden hoeft niet gemeld te worden behalve als er sprake is van een tekortkoming, denk daarbij aan hulp van badpersoneel wat er niet was maar wel wenselijk of ontbreken van materiaal, denk aan verband of pleisters.

Melden van klachten
Alle incidenten en klachten die betrekking hebben op de lessen en trainingen gegeven door een kaderlid van ZV Utrecht, of die onder de verantwoordelijkheid vallen van ZV Utrecht dienen per omgaande gemeld te worden bij het secretariaat van het bestuur. Zie de klachtenprocedure voor meer informatie.
secretaris@zvutrecht.nl
030-2581740

Terugkerende of herhaaldelijke klachten
Indien er meerdere klachten tegelijk of binnen korte tijd worden ontvangen betreft een bepaald onderdeel, persoon en/of kaderlid, dan volgt er een gesprek met het Dagelijks Bestuur. Eventueel kunnen er dan maatregelen getroffen worden vanuit het Dagelijks Bestuur voor het de betreffende disciplines of het kaderlid. Klachtafhandeling Klacht gericht aan kader- of commissielid Klachten gericht aan een kaderlid of commissielid dienen besproken te worden binnen de betreffende commissie en als dat niet kan wachten per omgaande met de betreffende coördinator of voorzitter van de betreffende discipline. Indien een klacht tussentijds wordt behandeld en opgelost dient wel altijd in de eerstvolgende commissievergadering de klacht besproken te worden c.q. genotuleerd inclusief gemaakte afspraken en oplossingen. Kopieën van brieven of klachten worden altijd ter archivering aan het secretariaat van de vereniging aangeboden (secretariaat ZV Utrecht, secretaris@zvutrecht.nl).

Klacht over bestuur(slid)
Klachten gericht aan het bestuur of een bestuurslid dienen besproken te worden binnen het bestuur c.q. dagelijks bestuur. Indien nodig komt het dagelijks bestuur tussentijds bijeen en wordt de betreffende klacht achteraf in het bestuur behandeld. Gemaakte afspraken en eventuele sancties of oplossing worden schriftelijk vastgelegd.

Registratie van klachten
Logboek Klachten worden per seizoen bijgehouden door het secretariaat in een logboek. Periodiek worden de klachten besproken en geëvalueerd indien nodig vervolgafspraken of acties gedaan. Op de website staat de klachtenprocedure zoals die gehanteerd wordt bij Zwemvereniging Utrecht.

Registratieformulier klachten en incidenten
Per klacht wordt bijgehouden op dit formulier welke acties zijn uitgevoerd en wanneer deze zijn uitgevoerd. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Zwemvereniging Utrecht.

Ongevallenformulier bij letsel persoon niet lid van een zwembond
Het ongevallenformulier dient ingevuld te worden in het geval er letsel is bij een persoon die geen lid is van de zwembond KNZB. Dit kan zich voordoen bij personen die letsel oplopen tijdens proeftrainingen of personen die letsel oplopen als gast bij een activiteit georganiseerd door Zwemvereniging Utrecht.

Ongevallenmeldingsformulier bij letsel persoon lid van zwembond KNZB
Het ongevallenformulier dient ingevuld te worden in het geval er letsel is bij een persoon die lid is van de zwembond KNZB. Alle formulieren zijn op te vragen bij het secretariaat van Zwemvereniging Utrecht of bij de tafel van Zwemvereniging Utrecht in zwembad De Kwakel.

Zwemvereniging Utrecht vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie in de sport aan het licht.

Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Daarom vragen wij VOG op bij de volgende leden:

 • Kader, trainers en lesgevers die lesgeven aan kinderen tot 18 jaar denk aan:
  • Lesgever elementair zwemmen, jeugdtrainer, teambegeleider jeugdteam, trainster synchroon zwemmen, leider wedstrijdploeg wedstrijdzwemmen enz.
 • Jeugdcoördinator of andere contactpersoon mbt jeugd denk aan:
  • Vrijwilligerscoördinator die werkt met minderjarige vrijwilligers, Bestuurslid van een jeugdtak, jeugdcoördinator
 • Vrijwilliger ondersteunende activiteiten denk aan:
  • Vrijwilliger bij zomerkampen/trainingskampen, vaste chauffeur van jeugdselectie, teammanager van een jeugdteam.
  • Jeugdscheidsrechters/spelleiders
  • Juryleden waterpolowedstrijden
  • Officials bij zwemwedstrijden

Indien het bestuur van mening is dat u onder een van de genoemde categorieën valt dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Tijdelijk worden de kosten geheel door de overheid vergoedt, daarvoor is het wel van belang om verschillende stappen te doorlopen en deze ook te volgen conform voorschrift omdat anders de vergoeding niet gehonoreerd zal worden. We hanteren het screeningsprofiel wat vereist wordt conform de richtlijnen van het handboek licentie Zwem ABC. Hierin wordt bepaald dat het screeningsprofiel onderwijs wordt gehanteerd vanaf 1-9-2014. Versie 1.0: Oktober 2015 vastgesteld Versie 2.0: November 2019 vastgesteld Versie 2.1: November 2019 concept 10 Indien u van ons geen verzoek krijgt tot het aanvragen van een VOG dan staat het u vrij om dit wel zelf te doen. We verzoeken u dan wel dit te melden bij het bestuur zodat we weten dat u in het bezit bent van een VOG, de kosten kunnen dan echter niet door de vereniging vergoed worden

Conform de huurovereenkomst en de daarin gemaakte afspraken met de Gemeente Utrecht zijn wij als vereniging verplicht om bij alle uren dat we het badwater huren er op toe te zien dat er (voldoende) toezichthouders zijn.

Een toezichthouder:

 • Is ouder dan 18 jaar
 • In het bezit van een geldig certificaat  Zwemmend redden voor Zwembaden of aantoonbaar vergelijkbaar document.

Cursus Zwemmend redden voor Zwembaden
Zwemvereniging Utrecht zorgt jaarlijks, en zo nodig vaker, voor de verzorging van de cursus Zwemmend redden voor Zwembaden. Standaard is het certificaat 2 jaar geldig. Indien er binnen 2 jaar en 3 maanden een verlenging wordt aangevraagd dan is het certificaat opnieuw geldig voor 2 jaar en hoeft er maar een klein deel van het examen afgenomen te worden. Ben je later, dan is herhaling van de gehele cursus inclusief examen van toepassing. Voor een overzicht van de gestelde eisen van het certificaat Zwemmend redden voor Zwembaden kan er contact opgenomen worden met het secretariaat. Via de voorzitter van uw discipline of via het bestuur ontvangt u informatie over de cursussen die we jaarlijks aanbieden.

Leden mogen het bad pas betreden indien er minimaal 1 toezichthouder aanwezig is. Indien er geen bevoegde toezichthouder aanwezig is moeten de leden wachten in de hal totdat er een bevoegde toezichthouder is gearriveerd. Voor jeugdtrainingen en of lessen streven we er naar dat er altijd twee trainers aanwezig zijn in het bad, waarvan minimaal één in bezit van een certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden.